شماره‌های پیشین نشریه

سال پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان 1401
شماره جاری: دوره 5، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 1-163 (سال پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان 1401) 

آداب و رسوم اجتماعی مردم بدخشان

صفحه 31-56

سیدرضا مهدی نژاد؛ سید محمدباقر موسوی